Pontex, spol. s r.o. má certifikovaný SMJ podle ČSN EN ISO 9001/2016, EMS dle ČSN EN ISO 14001/2016 a SMBOZP dle ČSN ISO 45001/2018.

Politika kvality, environmentu a BOZP

Politika kvality, environmentu a BOZP společnosti Pontex stanovuje celkové záměry společnosti v této oblasti. Vedení společnosti politiku kvality, environmentu a BOZP podporuje a odpovídá za její zavedení, pochopení a dodržování zaměstnanci na všech úrovních organizace.

Spokojenost zákazníků

Cílem společnosti je, aby všechny zakázky:

 • splňovaly požadavky zákazníka definované ve smlouvě, včetně specifických požadavků týkajících se jak kvality, tak ceny a termínů dodání,
 • odpovídaly specifikovaným normám a obecně platným předpisům,
 • splňovaly očekávání zákazníka z hlediska užitných vlastnosti, bezpečnosti a spolehlivosti.
Spolupráce zaměstnanců

Pro zabezpečení kvality, environmentu a BOZP jsou zaměstnanci společnosti vedeni ke:

 • spolupráci a týmové práci,
 • kontrole vlastní činnosti a výsledků této činnosti, aby předávali vždy jen kvalitní dílo,
 • plnění pracovních povinností a dodržování pracovní kázně,
 • péči o pořádek a čistotu pracovišť,
 • nezakrývání chyb, vad a neshod, ale k jejich řešení a poučení se z nich,
 • rozšiřování a zvyšování kvalifikace,
 • cítění sounáležitosti se společností, jejíž jsou zaměstnanci.
Podmínky pro zabezpečování kvality, environmentu a BOZP

Vedení společnosti zajišťuje podmínky a prostředky pro tvorbu, realizaci a zlepšování systému managementu kvality, environmentu a BOZP. Jedná se především o zajištění personálních, ekonomických a technických zdrojů, tj. podmínek a prostředků pro:

 • rozšiřování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců,
 • týmovou práci a spolupráci,
 • zajištění důstojného pracovního prostředí,
 • dodržování pracovní kázně,
 • dodržování čistoty a pořádku,
 • zajištění zisku, který umožní rozvoj společnosti.
Ochrana životního prostředí (ŽP)

Vedení společnosti vytváří podmínky pro:

 • dodržování právních a jiných požadavků v ochraně ŽP,
 • vytvářených podmínek pro prevenci znečištění ŽP a k neustálému zlepšování vztahu společnosti k ŽP.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Vedení společnosti zajišťuje:

 • dostatek kvalitních pracovních a ochranných pomůcek,
 • školení zaměstnanců v oblasti BOZP a aplikaci výsledků školení do praxe,
 • odpovědný přístup pracovníků k ochraně zdraví,
 • minimalizaci činností ohrožujících bezpečnost a zdraví,
 • vhodné pracovní prostředí, dostatek odpočinku a dodržování pracovních přestávek.